Obavijest dioničarima o dostavi podataka za isplatu dividende – Pevec d.d.

Korporativnu akciju isplate dividende u novcu na temelju Odluke o o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina i raspodjele dobiti ostvarene poslovanjem u 2018. koju je Glavna skupština društva PEVEC d.d. donijela 10.6.2019. od 26.7.2019. provodi izravno izdavatelj PEVEC d.d.

​​ 

PEVEC d.d.​​ će provesti isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PEVEC d.d. koji su na dan 12.6.2019. na računima SKDD-a imali upisane dionice oznake PVCM-R-A, a kojima SKDD nije bio u mogućnosti obaviti isplatu dividende zbog nepotpunih i/ili netočnih podataka.

​​ 

Više:​​ https://pevec.hr/kompanija/investitori-vijesti/odrzana-glavna-skupstina-trgovackog-drustva-pevec-d-d/

​​ 

​​ 

UPUTA DIONIČARIMA ZA DOSTAVU PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE:

​​ 

Ako ostvarujete pravo na isplatu dividende, a SKDD vam nije isplatio, potrebno je društvu PEVEC d.d. dostaviti osobno potpisani zahtjev koji mora sadržavati sljedeće podatke:

ime i prezime/tvrtka, OIB, adresa oporezivanja, naziv banke i broj bankovnog računa za isplatu.

​​ 

Uz zahtjev je potrebno dostaviti presliku važeće identifikacijske isprave (fizičke osobe) odnosno presliku izvatka iz sudskog registra (pravne osobe).

​​ 

Zahtjev s potrebnim prilogom možete dostaviti:

a) preko pošte na adresu PEVEC d.d., Sesvete, Savska cesta 84, ili

b) osobnim dolaskom na adresu PEVEC d.d., Sesvete, Savska cesta 84 (radnim danom od 10 do 15 sati).

​​ 

Za maloljetne osobe zahtjev potpisuje zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik) i prilaže presliku rodnog lista maloljetne osobe i presliku svoje važeće identifikacijske isprave.

​​ 

Za pravne osobe zahtjev potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i ovjerava ga službenim pečatom pravne osobe.

​​ 

Račun mora biti otvoren u banci u Republici Hrvatskoj. Iznimka su nerezidenti, kojima je isplata iz korporativnih akcija dopuštena i na račune otvorene u inozemstvu.

​​ 

Prethodno navedeno ne primjenjuje se na skrbničke i račune portfelja.

​​ 

Adresa oporezivanja upisuje se sukladno odredbama​​ članka 42. i 43. Općeg poreznog zakona i nije nužno istovjetna pretpostavkama iz Zakona o prebivalištu.

​​ 

Adresa oporezivanja utvrđuje se za fizičke osobe prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a za pravne osobe prema sjedištu upisanom u sudski registar ili drugi registar, odnosno upisnik. Ako se adresa oporezivanja ne može utvrditi na navedeni način, tada se utvrđuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje poreznog postupka.

​​ 

Smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

​​ 

Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno.

​​ 

Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

​​ 

Ako ste u dvojbi oko toga​​ što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Povratak na članke