Javni poziv na upis 1.040.000 novih redovnih dionica društva PEVEC d.d. u prvom krugu

Javni poziv na upis 1.040.000 novih redovnih dionica društva PEVEC d.d. u prvom krugu

 

Glavna skupština društva PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84, OIB: 73660371074 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) donijela je 10. travnja 2018. Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica uvjetovanjem najmanjeg iznosa upisa i uplate za Nove dionice Društva, i odluku o izmjenama članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Statuta Društva (u daljnjem tekstu: Odluka o povećanju temeljnog kapitala).

 

Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 130.581.700,00 kuna. Temeljni kapital Izdavatelja podijeljen je na 1.305.817 redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kuna. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

 

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 130.581.700,00 kuna za iznos od 130.000.000,00 kuna na iznos od 260.581.700,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom uloga u novcu, izdavanjem 1.300.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna (u daljnjem tekstu: Nove Dionice).

 

Nove Dionice bit će redovne dionice Izdavatelja na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna i davat će dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Izdavatelja, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Nove Dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 62/a (u daljnjem tekstu: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

 

Nove Dionice izdaju se za iznos koji je jednak ili veći od njihovog nominalnog iznosa od 100,00 kuna. Prilikom određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati pojedina Nova Dionica ključni kriterij je maksimalizacija kapitala Izdavatelja. Konačni iznos izdanja pojedine Nove Dionice utvrdit će Uprava Izdavatelja uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od dva dana od isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu.

 

Postojećim dioničarima isključeno je pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz članka 308. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, uvjetovanjem upisa i uplate za Nove dionice koji po postojećem dioničaru ne smije biti manji od 800.000,00 kuna za svaku pojedinačnu ponudu.

 

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se javnom ponudom Novih Dionica upisom i uplatom u novcu Novih Dionica u maksimalno dva kruga, pod uvjetom upisa i uplate za Nove dionice iznosa od najmanje 800.000,00 kuna po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.

 

Sukladno članku 351. stavku 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Izdavatelj provodi izdavanje Novih Dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta te stoga sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala pri upisu Novih Dionica nije objavljen prospekt za potrebe izdanja.

 

U prvom krugu pravo upisa i uplate dionica imaju svi postojeći dioničari Izdavatelja koji su, u skladu s pravilima SKDD, imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD na dan 10. travnja 2018. (u daljnjem tekstu: Dioničari Izdavatelja), i to najviše 1.040.000 Novih Dionica, a u drugom krugu, osim Dioničara Izdavatelja, pravo upisa i uplate Novih Dionica imaju i sve druge pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu zajedno: Ulagatelji), i to preostalih 260.000 Novih Dionica koje nisu bile predmet upisa i uplate u prvom krugu.

 

Uprava Izdavatelja će u roku od pet radnih dana od dana zaključenja prvog kruga objaviti javni poziv za upis 260.000 Novih Dionica u drugom krugu, koje nisu bile predmet upisa i uplate u prvom krugu, isključivo ako u prvom krugu važeći broj upisanih i uplaćenih Novih Dionica bude 1.040.000 Novih Dionica, odnosno 80% ukupnog iznosa izdanja.

 

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica u drugom krugu, u narednom roku od najkasnije pet radnih dana.

 

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:
a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu upiše i uplati najmanje 80% ukupnog iznosa izdanja, odnosno 1.040.000 Novih Dionica, i
b) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u oba kruga upiše i uplati 100% ukupnog iznosa izdanja, odnosno 1.300.000 Novih Dionica.
Uprava Izdavatelja će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

 

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar, Ulagatelju će se izdati odgovarajući broj Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

 

Ulagatelji postaju imateljima Novih Dionica Izdavatelja upisom u središnji depozitorij SKDD, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

 

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od šest mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati Ulagatelje, a Izdavatelj će uplaćena sredstva vratiti bez odgode na broj računa naveden u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju Ulagateljima neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti isplatiti kamate.

 

Ovim javnim pozivom na upis Novih Dionica Izdavatelj poziva sve Dioničare Izdavatelja, koji imaju pravo upisati Nove Dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, na upis ukupno 1.040.000 Novih Dionica u prvom krugu upisa.

 

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala ovaj javni poziv objavljen je i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

 

Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Novih Dionica Dioničari Izdavatelja mogu zatražiti upitom na:
PEVEC d.d.
Sesvete, Savska cesta 84
Telefon: 015510933
Email: info@pevec.hr

 

Preuzmite:

 

01 Javni poziv na upis novih redovnih dionica društva PEVEC d.d. u prvom krugu
02 Javni poziv – objava subjekta upisa
03 Odluka Glavne skupštine 10042018
04 Punomoć za upis Novih Dionica- obrazac
05 Upisnica

Povratak na članke